CARPATE DIEM

Nádražná 55
900 81 Šenkvice

+421 903 685 288

vino@carpatediem.sk
www.carpatediem.sk

<p><strong style="color: #ea4e4f; font-weight: 600;">SME EKOLOGICK&Iacute;</strong></p> <p><strong>CARPATE DIEM je evidovan&eacute; v registri prev&aacute;dzkovateľov ekologickej poľnohospod&aacute;rskej v&yacute;roby &ndash; viac ako 6 ha vlastn&yacute;ch vinohradov v&nbsp;Modre a&nbsp;v &Scaron;enkviciach z&iacute;skalo ekologick&yacute; &scaron;tat&uacute;t p&ocirc;dy.</strong></p> <p>V r&aacute;mci ochrany pred chorobami viniča <strong>použ&iacute;vame v&yacute;hradne ekologick&eacute; hnojiv&aacute; bez rez&iacute;du&iacute;&nbsp;</strong><strong>&scaron;kodliv&yacute;ch pre ľud&iacute;, aj životn&eacute; prostredie</strong>. Cel&aacute; technol&oacute;gia pestovania viniča a starostlivosť o p&ocirc;du, ručn&yacute; zber hrozna v skor&yacute;ch rann&yacute;ch hodin&aacute;ch a jeho r&yacute;chle &scaron;etrn&eacute; spracovanie smeruj&uacute; ku kvalitnej a zdravej surovine a v konečnom d&ocirc;sledku prispievaj&uacute; aj k tomu, že na&scaron;e v&iacute;na maj&uacute; n&iacute;zky obsah histam&iacute;nu a in&yacute;ch biog&eacute;nnych am&iacute;nov.</p> <p><br /><strong>V&auml;č&scaron;inu v&iacute;n, ktor&eacute; uv&aacute;dzame na trh, vyr&aacute;bame z hrozna poch&aacute;dzaj&uacute;ceho z ekologick&eacute;ho&nbsp;</strong><strong>poľnohospod&aacute;rstva.</strong> Odrody: Veltl&iacute;nske zelen&eacute;, Hibernal, Mu&scaron;k&aacute;t moravsk&yacute;, Dev&iacute;n, P&aacute;lava, Tram&iacute;n červen&yacute;, Hron a Nitria s&uacute; v&yacute;lučne z vlastn&yacute;ch ekologicky obr&aacute;ban&yacute;ch vinohradov, nach&aacute;dzaj&uacute;cich sa v Modre a v &Scaron;enkviciach.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong style="color: #ea4e4f; font-weight: 600;">POUŽ&Iacute;VAME VLASTN&Uacute; SUROVINU</strong></p> <p><strong>Každ&yacute;m z&aacute;sahom vo vinohrade rozhodujeme o&nbsp;bud&uacute;com v&iacute;ne.</strong></p> <p>Surovinu na v&yacute;robu v&iacute;na si pripravujeme už vo vinohrade. Po cel&yacute; rok dohliadame na zdravotn&yacute; stav hrozna, č&iacute;m n&aacute;sledne minimalizujeme ak&eacute;koľvek pr&iacute;davn&eacute; l&aacute;tky do v&iacute;na. Vin&aacute;rstvo hospod&aacute;ri vo <strong>vlastn&yacute;ch vinohradoch s celkovou rozlohou 13 ha</strong>. Nachádzajú sa v&yacute;lučne v Malokarpatskej vinohradn&iacute;ckej oblasti v modranskom vinohradníckom rajóne v katastri mesta Modra a obce Šenkvice.</p> <p>Pestujeme odrody: Nitria, Hron, Tram&iacute;n červen&yacute;, Dev&iacute;n, P&aacute;lava, Mu&scaron;k&aacute;t moravsk&yacute;, Hibernal a Veltl&iacute;n zelen&yacute;.</p> <p>Od roku 2023 obhospodarujeme vinicu s&nbsp;vybran&yacute;mi najlep&scaron;&iacute;mi klonmi viniča z&nbsp;b&yacute;val&eacute;ho Československa, ktor&eacute; boli s&uacute;časťou V&yacute;skumnej a&nbsp;&scaron;ľachtiteľskej stanice v&nbsp;&Scaron;enkviciach.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong style="color: #ea4e4f; font-weight: 600;">V&Iacute;NA S N&Iacute;ZKOU HLADINOU HISTAM&Iacute;NU, IN&Yacute;CH BIOG&Eacute;NNYCH AM&Iacute;NOV A&nbsp;SO2</strong></p> <p>Zloženie v&iacute;na ako potraviny, ktor&uacute; vin&aacute;rstvo dod&aacute;va na trh, je pre CARPATE DIEM prioritou. Preto ho <strong>pravidelne kontrolujeme a db&aacute;me na to, aby bolo zdravotne vyhovuj&uacute;ce</strong>. Jednou zo systematicky preverovan&yacute;ch zložiek je histam&iacute;n, ktor&eacute;ho v&auml;č&scaron;ie množstvo v potravin&aacute;ch m&ocirc;že vyvolať alergick&eacute; reakcie. Žiaľ, u ľud&iacute; citliv&yacute;ch na pr&iacute;tomnosť histam&iacute;nu v jedle b&yacute;va jeho &uacute;činok zosilnen&yacute; požit&iacute;m alkoholick&yacute;ch n&aacute;pojov.&nbsp;<strong>V&scaron;etky na&scaron;e v&iacute;na pre&scaron;li procesom&nbsp;</strong><strong>testovania v certifikovanom laborat&oacute;riu</strong>. CARPATE DIEM je <strong>jedn&yacute;m z prv&yacute;ch slovensk&yacute;ch&nbsp;</strong><strong>vin&aacute;rstiev, ktor&eacute; deklaruje n&iacute;zku hladinu histam&iacute;nu, in&yacute;ch biog&eacute;nnych am&iacute;nov a&nbsp;SO2</strong>. Obsah histam&iacute;nu v nich m&aacute; hodnotu men&scaron;iu ako 0,00025 g/l, čo je hladina, ktor&uacute; zn&aacute;&scaron;aj&uacute; aj ľudia s histam&iacute;novou intoleranciou.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong style="color: #ea4e4f; font-weight: 600;">SME TRANSPARENTN&Iacute;</strong></p> <p>V podnikan&iacute; chce byť vin&aacute;rstvo otvoren&eacute; a transparentn&eacute;, preto vznikla spolupr&aacute;ca s<br />technologickou spoločnosťou 3IP v r&aacute;mci ich inovat&iacute;vneho projektu Gratitude.</p> <p><strong>CARPATE DIEM je prv&yacute;m slovensk&yacute;m vin&aacute;rstvom, ktor&eacute; pomocou technol&oacute;gie blockchain&nbsp;</strong><strong>zaznamen&aacute;va p&ocirc;vod v&iacute;na a cel&yacute; v&yacute;robn&yacute; proces.</strong> Keďže sme si ist&iacute;, že na&scaron;e v&iacute;no vyr&aacute;bame poctivo, odborne a v s&uacute;lade s pr&iacute;rodou (ekologicky), nev&aacute;hame inform&aacute;cie zaznamenať v nemeniteľnej blockchainovej datab&aacute;ze. Transparentn&eacute; &uacute;daje a pr&iacute;beh na&scaron;ich v&iacute;n si m&ocirc;žete dohľadať prostredn&iacute;ctvom naskenovania QR k&oacute;du na etikete.<br /><strong>Pretože chceme, aby ste vedeli kto, z čoho a ako vyr&aacute;ba va&scaron;e obľ&uacute;ben&eacute; v&iacute;no.</strong><br /><strong>Pretože chceme, aby na&scaron;i z&aacute;kazn&iacute;ci poznali pr&iacute;beh svojho vin&aacute;rstva.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong style="color: #ea4e4f; font-weight: 600;">BUDOVA S&nbsp;80 &ndash; ROČNOU HIST&Oacute;RIOU</strong></p> <p>Vin&aacute;rstvo s&iacute;dli v priestoroch b&yacute;val&yacute;ch skladov ovocia a zeleniny NUPOD v&nbsp;&Scaron;enkviciach.&nbsp;<strong>Architektonick&uacute; hodnotu budove NUPOD dod&aacute;va aj fakt, že ide o v&yacute;robňu v&iacute;na a sklad&nbsp;</strong><strong>ovocia z roku 1944 od nestora slovenskej architekt&uacute;ry, n&aacute;rodn&eacute;ho umelca Emila Bellu&scaron;a.</strong></p>

Kategórie:
Vinár
Vinohradník

najbližšie podujatia

26.apríl.2024

Zistiť viac
26.apríl.2024

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

24-pay s.r.o.
POSONIUM Pharma s. r. o.
Framipek
DOXX stravné lísky
Bricol
Malé karpaty
TOI TOI & DIXI, s.r.o.

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom
Vinotéky & Vinárne